Tezler

Tamamlanmış Doktora Tezleri

Yazar  Yıl  Tez Adı
SERKAN GÖNEN 2018 PLC ile kontrol edilen mikro tip akıllı şebeke sistemlerde bilgi güvenliğinin sağlanması
Providing information security in micro type smart grid systems controlled by PLC

 

Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

Yazar  Yıl  Tez Adı
ALMULA BÜŞRA ŞAHİN 2021 Ayrık kosinüs dönüşümü kullanılarak tasarlanan dijital görüntü damgalama tekniklerinin incelenmesi
A survey of digital image watermarking techniques based on discrete cosine transform
UĞUR TEKİN 2021 Açık kaynaklardan siber tehdit istihbaratı verisi elde edilmesi
Obtaining cyber threat intelligence data from open sources
SEDA ŞANOĞLU 2021 Gömülü sistemlerde siber güvenlik
Cyber security in embedded system
ALİ MELİH KANCA 2021 Organizasyonlar arası siber tehdit bilgi paylaşımı değerlendirmeler ve öneriler
Cyber threat information sharing between organizations evaluations and suggestions
MAHMUT ÇELİK 2021 Kurumlar arasında web servis aracılığı ile sunulan kişisel verilerin yazılım geliştiricilere karşı korunması
Protection personal data submitted by web services between government agancies against software developers
MİNE ZEYBEK 2021 Nesnelerin interneti uygulamalarında güvenlik tehditleri: Kamera tabanlı saldırılar
Security threats in internet of things applications: Camera based attacks
MESUT UĞURLU 2021 Şifrelenmiş internet trafiğinin makine öğrenmesi yaklaşımı ile sınıflandırılması
Classification of encrypted internet traffic using machine learning approach
HASAN YALPI 2020 Güvenlik uyumluluğu için windows işletim sistemi sıkılaştırma kurallarının uygulanması ve denetimi
Implementing and auditing windows operating system hardening baseline for security compliance
UĞUR ARAS 2020 Kritik altyapıların siber güvenliğinde iç tehdit etkisi
Insider effect on cyber security of critical infrastructures
MERVE ÇETİN  2020  Nükleer tedarik zincirinde en iyi siber güvenlik sistemine sahip ülkenin seçilmesi
Selecting the country with the best cyber security system in nuclear supply chain
EMRE GÜL  2019  Log yönetimi ile siber güvenlik araçlarının geliştirilmesi
Development of cyber security instruments with log management
ABDURAHMAN AYDIN  2019  Hibrit analiz yöntemlerini kullanarak makine öğrenmesi yardımıyla android kötücül yazılımların tespit edilmesi
Detection of android malware with the help of machine learning using hybrid analysis methods
TAMER SAY 2019  Ev, ofis ve IoT ağlarının ağ geçidinde bütünleşik tehdit yönetimi ile güvenliğin sağlanması
Securing home, office and IoT networks on gateways with unified threat management
DUYGU BALCI  2019  Hibrid yöntemler kullanılarak tıbbi DICOM verilerinin güvenliğinin sağlanması
Using hybrid methods to ensure the security of medical DICOM data
EMRE UYAR  2019  İnsansız hava araçlarında GPS aldatmacası tespiti
Detection of GPS spoofing on unmanned aerial vehicles
BURAK ÖZÇAKMAK  2018  Fidye yazılımları analizleri ve korunma yöntemleri
Ransomware analysis and protection methods
İSMAİL ERKEK  2018  Modbus temelli SCADA sistemlerinin siber güvenliği için yeni bir yaklaşım
A novel approach for cyber security of Modbus based SCADA systems
ONUR AKTAŞ  2018  Web uygulamalarında zafiyet oluşturabilecek Türkçe dosya ve dizin isimleri analizi
Analysis directory and file names in Turkish that can cause vulnerability on web application
HALİL İBRAHİM ULUS  2017 Kurum içi saldırılara karşı sunucu izleme ve takip sistemi geliştirilmesi
Developing server monitoring and tracking system against insider attacks
SALİH ERDEM EROL  2016  Siber güvenlik farkındalığı için yetenek tabanlı dinamik model
Capability based dynamic model for cyber security awareness

 

Tezler ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

 

 

 

background image